براساس مطالعات اخير، در حدود 70 درصد از عوامل مـؤثر در تصـادفات جـادهاي، وابسـته بـه خطاهاي انساني مخصوصاً مشكلات جسمي و فشارهاي روحي است. اين مسئله نشان ميدهـد كه اعمال برخي محدوديت ها به منظور كنترل چنين موقعيت هايي ضروري است. بنابراين، اجبار در داشتن كارت سلامت رانندگان به عنوان يكي از مفاد مهم در آيين نامه حمل و نقل كـالا و مسافر تعريف شده است. هدف از ارائه اين مقاله، تمركز بر وضـعيت موجـود تسـت هـاي سـلامت راننـدگان در ايـران و مقايسه آن با نتايج به دست آمده در ايالـت متحـده مـي باشـداجزيه و تحليـل اطلاعـات نشـان ميدهد كه، ميتوان به اهميت سلامت رانندگان در ايمني جاده ها پيبرد. رانندگان برونشهري به دليل نقش مهمي كه در جلوگيري از بروز سوانح رانندگي دارند و همچنين ماهيت شغل خود كه ارتباط مستقيم با جان انسـانهـا دارد و خطرپـذيري بالاي آن بايستي از سطح سلامت جسـمي و روحـي بـالاتري برخـوردار باشـند. ضـمن اينكه در صورت وقوع تصادفات رانندگي منجر به فوت يا نقص عضو علاوه بـر خـانواده
خود خانواده هاي ديگر نيز بعضاً از داشتن سرپرست محروم خواهند شد كه اين موضوع موجب به وجود آمدن لطمات جبران ناپذير جسمي و روحي خواهد شد. طرح صحت و سلامت شغلي رانندگان با هـدف اصـلي افـزايش ضـريب ايمنـي انتقال كالا و مسافر، كاهش نقش خطـاي انسـاني در بـروز تصـادفات، حفـظ و ارتقـاي سلامت رانندگان با توليت سازمان راهداري و حمـل و نقـل جـادهاي و طبـق قـوانين و مقررات اعلام شده از طرف مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهريور ماه 1383 بهطور رسمي و اجرايي آغاز گرديد و شركتهاي طبكار جهت انجام معاينات رانندگان در كليه استانهاي كشور و شهرستانهاي پرراننده با اين سازمان قرارداد انجام معاينات شغلي ويژه رانندگان را امضا شده و در حال ارايه خدمات ياد شده به رانندگان ميباشند. مقاله حاضر به بررسي تحليلـي آمـاري نتـايج معاينـات سـلامت در راننـدگان و بررســي وضــعيت معاينــات شــغلي راننــدگان در ســاير كشــورها پرداختــه و در انتهــا راهكارهايي را در خصوص ارتقاي سطح سلامت رانندگان پيشنهاد ميكند.

همانطوركه ذكر شد اهداف اين مقاله در اجراي طرح سلامت رانندگان عبارتانداز:
• شناخت وضع موجود سلامت رانندگان
• انجام اقدامات پيشگيرانه در جهت ارتقاي وضعيت سلامت رانندگان
• برنامهريزي در خصوص كمك به درمان رانندگان داراي بيماري
در اين راستا مقايسه ساليانه نتايج معاينات رانندگان و شـناخت وضـع موجـود و
موارد شايع بيماريها در رانندگان در جهت تدوين راهكارهاي پيشگيرانه ارتقاي سـطح
سلامت آنها و برنامهريزي متناسب با وضعيت جسمي و روحي رانندگان ضروري است.
نمودارهاي زير وضعيت تشريحشده راننـدگان را در سـالهـاي 1387 و 1388 مقايسـه
كرده و نشان ميدهد كه در چه زمينههايي اقدامات مـؤثر و مناسـبي در جهـت بهبـود
وضعيت سلامت رانندگان بايد صورت پذيرد.

باتوجه به نتايج معاينات سلامت انجامشده مهمترين پيشنهادها در جهت ارتقاي
سلامت رانندگان عزيز به شرح زير ارائه ميشود كه ميتوان در اجراي فاز دوم طرح
معاينات سلامت شغلي رانندگان پس از شناخت وضعيت موجود در رانندگان
درنظرگرفت:
9 تهيه بروشور و پيامهاي بهداشتي براي اطلاعرساني و بالابردن سطح سلامت
رانندگان
9 تهيه و نمايش فيلمهاي آموزشي براي سلامت رانندگان
9 برگزاري دورههاي آموزشي سلامت و استقرار نيروي آموزشديده بهعنوان مشاور
طرح ارتقاي سلامت شغلي رانندگان در پايانهها
9 پخش پيامهاي بهداشتي و پزشكي از راديو و تيزرهاي تلويزيوني مابين برنامههاي
صدا و سيما
9 برگزاري مسابقات كتبي در مورد سلامت جسم و روان بين رانندگان و اهداي
جوايز به بهترين پاسخها
9 انتخاب رانندگان در سراسر كشور كه از سلامت بيشتري برخوردارند و كمترين
ميزان تصادفات و خطاي رانندگي را داشتهاند
9 برگزاري مسابقات سراسري فوتسال و واليبال رانندگان و اجاره سالنهاي ورزشي و
استخر
9 احداث ايستگاههاي سلامتي (ورزش) با تدارك تجهيزات ،لباس ورزشي ،امكانات
بهداشتي ،دوش و رختكن در پايانههاي كشور
9 مطالعه و تحقيق جهت يافتن انگيزههاي فردي و جمعي براي افزايش ميزان تحرك
و ايجاد نشاط بين رانندگان از طريق مشاور
9 تهيه توصيههاي بهداشتي از قبيل مضرات استعمال دخانيات، مشروبات و
قرصهاي روانگردان
9 تهيه ”منوي غذايي سلامت“ و جايگزيني غذاهاي پرچرب با مواد غذايي سالم،
سبزيجات، ميوه و لبنيات كمچرب عرضهشده به شكل بستهبندي در فروشگاههاي ويژه.
9 اقدامات پيشگيرانه آموزشي در جهت تغييرعادات غذايي و ذائقه رانندگان با
برگزاري دورههاي آموزشي و استقرار مشاورين تغذيه و سلامت

حمل  و نقل بین المللی، حمل دریایی، حمل زمینیحمل ریلی، حمل هوایی، ترانزیت،کانتینر، کامیون، واگن، ترخیص، کشتی فله بر، کشتی بالک، حمل تانکر، یخچالی، چارتر کشتی، گواهی نامه بین المللی CMR(سی ام آر)، کاپوتاژ، کارنه تیر، کشنده، کفی، چادری، گمرک، برگه سبز، دفترچه خروج، جذب راننده

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا – حمل و نقل بین المللی حمل دریایی حمل زمینی- حمل ریلی حمل هوایی ترانزیت کانتینر کامیون واگن ترخیص کشتی فله بر کشتی بالک حمل تانکر کامیون یخچالی کانتینر یخچالی چارتر کشتی © All Rights Reserved.2022

طراحی و. اجرا m.geramian